Trang chủ > Abstract
Abstract

Hạn nhận đăng ký đề tài báo cáo đến hết 15/7/2019.
Hạn gửi abstract đến 15/8/2019.
Địa chỉ hòm thư nhận đăng kí abstract: vsem2019hcm@gmail.com
Thư ký: Trần Thị Phượng – ĐT: +84 399 795 498